بهــارخواب

در نهایت آدم نمی‌نویسد که چیزی بگوید،
بلکه می‌نویسد تا چیزی را نگوید...

دل گرفته رو کی می‌تونه باز کنه؟ جز اونکه دلت ازش گرفته...؟